Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»

 

Вимоги нового стандарту оформлення посилань у виданнях, що подаються до видавництва "Наукова думка" з 2018 р.

МОНОГРАФІЇ

Один автор

 • ГумовськийО.В. Їздці родини Eulophidae. Київ: Наукова думка, 2012. 216с.
 • Назарчук З.Т. Дифракция Е-поляризованных электромагнитных волн на цилиндрическом экране с сечением в виде ломаной кривой. Волны и дифракция. Тбилиси, 1985. Кн.1. С.507-511.

 

Два автори

 • Кальченко О.І., Кальченко В.І.Хроматографія в хімії каліксаренів. Київ: Наукова думка, 2013. 200с.

Три автори

 • Підгорський В.С., Іутинська Г.О.,Пирог Т.П. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу. Київ: Наукова думка, 2015. 328с.

Чотири автори

 • Степанчук В.М.,Матвіїшина Ж.М.,Рижов С.М.,Кармази­ненко С.П. Давня людина: палеографія та археологія. Київ: Наукова думка, 2013. 208с.

П'ять і більше авторів

 • Лиси­ченкоГ.В., ХмільГ.А., БарбашевС.В. та ін. Екологіч­ний ризик: методологія оцінювання та управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Наукова думка, 2014. 328с.
 • Матвіїшина Ж.М.,Ге­ра­си­менко Н.П.,Передерій В.І. та ін. Просторово-часова кореляція палеографічних умов четвертинного періоду на території України; за ред. Ж.М.Матвіїшиної. Київ: Наукова думка, 2010. 192c.
 • ПилипенкоА.Т.,ТерлецкаяА.В.,Зульфига­ров О.С. и др. Кон­цент­рирование органических соединений при анализе вод. Проблемы аналитической химии. Т.10: Концентрирование следов органических соединений; под ред. Н.М.Кузьми­на. Москва: Наука, 1990. С.191-211.
 • Клисен­коМ.А., КалининаА.А., Новикова К.Ф., ХохольковаГ.А. Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: справочник. Москва: Агропромиздат, 1992. Т.2. 416с.
 • Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України: концептуальні засади, методи і реалізація; за ред. В.П.Палі­єн­ко. Київ: Наукова думка, 2013. 264с.
 • Химия окружающей среды; под ред. Д.Корса; пер. с англ. О.Г.Скоткиной, ред. А.П.Цыганкова. Москва: Химия, 1982. 679с.

ЗБІРНИКИ

 • Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип.II. Київ, 2012. 464с.

 

З'ЇЗДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ТРУДИ

 • Ковалева Т.А.,Башарина О.В.,Селе­ме­нев В.Ф. Исследование структуры глюкоамилазы методом ИК-спектроскопии. VIIВсе­союз­ная конференция по спектроскопии биополимеров: тез. докл. Харьков, 1991. С.134-135.
 • Ковалева Т.А.,Селеменев В.Ф., ГречкинаВ.Р. Некоторые свойства глюкоамилазы. Труды IIIВсесоюзной меж­универси­тет­ской конференции по физико-химической биологии. Тбилиси, 1982. С.240-241.
 • ЕвстафьевИ.Л., Тов­пинецН.Н. Землеройки Крыма. Междунар. конф. "Современные проб­лемы зоологии и экологии": материалы. Одесса: Феникс, 2005. С.86-89.
 • Физика импульсных разрядов в конденсированных средах. Материалы XVI Международной научной конференции (19-22авг. 2013, г.Николаев). Николаев, 2013. 253с.

 

АВТОРЕФЕРАТ, ДИСЕРТАЦІЯ

 • Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис.... канд. техн. наук: спец. 05.02.08. Тернопіль, 2007. 20с.
 • Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис.... д-ра фіз.-мат. наук: спец. 01.03.02. Київ, 2005. 276с.

 

ЖУРНАЛИ

 • Стадник А.С., ДедковЮ.М. Вымораживание как метод кон­центрирования примесей в водах. Химия и технология воды. 1981. Т.3, №3. С.227-233.
 • Kirchmer C.J.,Wi­term M.C.,Kelly B.A. Factors affecting the accuracy of quantitative analysis of priority pollutants us GC/ MS. Environmental Science and Technology. 1983. Vol.17, N7. P.396-401.


СЛОВНИКИ

 • Етимологічний словник української мови: у 7т.; редкол.: О.С.Мельничук (гол. ред.) та ін.; Ін-т мовознавства ім. О.О.По­тебні АН УРСР. Т.1: А-Г; уклад. Р.В.Болдирев та ін. Київ: Наукова думка, 1982. С.330.

ЗІБРАННЯ ТВОРІВ

 • Франко І. Старе і нове. Зібр. тв.: у 50т. Т.35: Літературно-критичні праці (1903-1905); ред. П.Й.Колесник; упоряд. і комент. М.О.Вишневської. Київ: Наукова думка, 1982. С.108.

БАГАТОТОМНІ ВИДАННЯ

 • Історія української літератури: у 12т.; заг. ред. В.Г.Дончи­ка; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Т.4: Тарас Шевченко. І.М.Дзюба; наук. ред. М.Г.Жулинський. Київ: Наукова думка, 2014. 784с.

 

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ

 • Яцків М.Ю. Зачався чардаш... (б/д). ВР ІЛ НАН України. Ф.98, од. зб.293, арк. 1.

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ

 • Діяльність історичної секції при ВУАН та зв'язаних з нею історичних установ Академії в 1929-1930рр.; Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Ф.Х (Всеукраїнська Академія Наук), спр. 1686. 30арк.
 • Науковий архів Інституту історії України НАН України. Ф.2, оп.3, спр.170, №1, арк.5 (План праці НДКІУ на 1924р.).
 • ЦДАВО України. Ф.14, оп.7, спр.19. 284с. Праці П.К.Грім­стед.
 • Ф.Р-7008. Украинская библиотека им. С.Петлюры в Париже. 1922-1940. Оп.1, д.65. Каталог книг по истории Украины и другим вопросам на украинском языке, 1908-1940. 80л.

 

ІНОЗЕМНІ АРХІВИ

 • APW Lublinie. Zespol 95. Sygn.125. K. 6-7.

 

ІНШІ ВИДАННЯ

Законодавчий матеріал

Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. Київ: Парламентське видавництво, 2015. 24 с.

 

Правила

Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. Мін-вом внутріш. справ України 30.12.2014. Чинний від 10.04.2015. Київ: Техніка, 2003. 157 с.

 

Збірник стандартів

Правила учета электрической энергии: сб. основных норматив.-техн. док., действующих в обл. учета электроэнергии. Москва, 2002. 366 с.

 

Окремий стандарт

ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ, 2016. 42 с.

 

Авторське свідоцтво

А. с. 1810306 СССР, МКИ5 С 02 А 1/469. Способ деминера­лизации водных растворов / В.Д. Гребенюк, Н.П. Стрижак, В.В. Гончарук, А.О. Самсони-Тодоров, А.В. Гречко. № 4934753; заявл. 08.05.91; опубл. 23.04.93, Бюл. № 15.

 

Патент

Пат. КМ 98077 Україна. Спосіб одержання йодиду цезію або йодиду натрію для вирощування монокристалів. Опубл. 10.04.2015.

 

Заявка

Заявка u 2014 06343 Україна, МПК (2014.04) B01J 13/00. Спосіб отримання колоїдного розчину наночасток срібла / О.А. Півоваров, М.І. Воробйова (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" № u 2014 06343; заявл. 10.06.14.

 

Каталог

Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2008 року. Київ: Академперіодика, 2009. 444 с.

 


Препринт

Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006, 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

 

НЕОПУБЛІКОВАНІ ВИДАННЯ

Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток науково-видавничої справи на початковому та сучасному етапах діяльності Національної академії наук України: звіт про НДР (заключний) ВД "Академперіодика" НАН України; кер. Я.С. Яцків. Київ, 2015. 112 с. № ДР 0113U001213.

 

Депоновані наукові роботи

Тріщ Б.М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2001. 14 с. Деп. в ДНТБ України 11.12.01, № 239.

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

 • ПеременчикМ.М., ПоліщукС.З. Побудова карто-схем забруднення атмосфери [Електронний ресурс]. Інтернет-спільнота "Промислова екологія". Режим доступу: http://www.nbugov.ua/­articles/
  2003/03klinko.htm. Назва з екрана.
 • Український пульмонологічний журнал. 2008. №2. Режим доступу до журн.: http://www.nbugov(16.05.09). Назва з екрана.
 • Про затвердження Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського на 2005-2010роки [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 25серп. 2004р. №1085. URL: http://www.nbuv.gov. ua/lan/04-dprnb.html

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 19.03.2014).

 

 

 
 
 

  ПЕРША    ПРО НАС    ВИДАННЯ    АВТОРУ    МАГАЗИН    ПРАЙС    ВАКАНСІЇ    ДЕРЖЗАКУПІВЛІ    КОНТАКТ  


Видавництво «НАУКОВА ДУМКА»© 2003-2023 Видавництво «Наукова думка»
створено
 ~  <*))>< ~~ fishdesign